پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

اسناد :همه اسنادجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.
  
  
  
  
  
  
  
  
Phone92.xls
بازشده جهت ویرایش برای: وحید حقیقت دوستPhone92.xls
بازشده جهت ویرایش برای: وحید حقیقت دوست
  
1934/09/18 01:45 ب.ظSystem Accountبدون اطلاعات مربوط به حضوروحید حقیقت دوست
دفتر+بوخت+داخلی+ها+سال95.xls
  
1938/04/26 10:50 ق.ظمدیر سایت