پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
پیوستها
  
  
  
  
  
  
http://shahed.ac.ir/news/ParnianLibrary/93_08_25_ghand_thumb_325.jpghttp://shahed.ac.ir/news/Pages/آخرین مهلت آزمایش قند خون دانشجویان ورودی93.aspxhttp://shahed.ac.ir/news/ParnianLibrary/93_08_25_ghand_thumb_325.jpg
  
http://shahed.ac.ir/news/ParnianLibrary/93_08_24_ghotbi_thumb_325.jpghttp://shahed.ac.ir/news/Pages/خانم دکتر قطبی در گفت و گوی تفصیلی با «روابط عمومی» دانشگاه شاهد؛.aspxhttp://shahed.ac.ir/news/ParnianLibrary/93_08_24_ghotbi_thumb_325.jpg
  
http://shahed.ac.ir/news/ParnianLibrary/93_09_01_doostdari_thumb_325.jpghttp://shahed.ac.ir/news/Pages/دکتر دوستاری در گفت و گوی تفصیلی با «روابط عمومی» دانشگاه.aspxhttp://shahed.ac.ir/news/ParnianLibrary/93_09_01_doostdari_thumb_325.jpg