پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
 

 لیست اساتید

 
  
  
  
  
  
فشرده سازی دسته بندی : اساتید ‎(278)
وحید حقیقت دوستhaghighatdoost AT shahed.ac.irمهندسی کامپیوترمربیدانشکده فني و مهندسي
مهرداد رستمیrostami AT shahed.ac.irمهندسي برق – قدرتدانشیاردانشکده فني و مهندسي
کامیار ثقفیsaghafi AT shahed.ac.irمهندسی برق - الکترونیکدانشیاردانشکده فني و مهندسي
حمیدرضا حسنیhassani AT shahed.ac.irمهندسي برق – مخابراتاستاددانشکده فني و مهندسي
علیرضا بهرادbehrad AT shahed.ac.irمهندسی برق - الکترونیکاستادیاردانشکده فني و مهندسي
سعید سیدطباییstabaii AT shahed.ac.irمهندسي برق – کنترلاستادیاردانشکده فني و مهندسي
محمد باقر غزنویghaznavi AT shahed.ac.irمهندسی برق - الکترونیکاستادیاردانشکده فني و مهندسي
حامد ساجدیsadjedi AT shahed.ac.irمهندسی برق - الکترونیکاستادیاردانشکده فني و مهندسي
اکبر رنجبرranjbar AT shahed.ac.irمهندسی برق - الکترونیکاستادیاردانشکده فني و مهندسي
مهدی بشیریbashiri AT shahed.ac.irمهندسي صنايعدانشیاردانشکده فني و مهندسي
علی مطیع نصرآبادیnasabadi AT shahed.ac.irمهندسی پزشکیدانشیاردانشکده فني و مهندسي
محمد پویانpooyan AT shahed.ac.irمهندسی پزشکیدانشیاردانشکده فني و مهندسي
منصور ولیvali AT shahed.ac.irمهندسی پزشکیاستادیاردانشکده فني و مهندسي
محمد میکائیلیmikaili AT shahed.ac.irمهندسی پزشکیاستادیاردانشکده فني و مهندسي
رسول مهدوی فرMahdavifar AT shahed.ac.irمهندسی پزشکیاستادیاردانشکده فني و مهندسي
عارف درودیdoroudi AT shahed.ac.irمهندسي برق – قدرتاستادیاردانشکده فني و مهندسي
محمدحسین کاظمیkazemi AT shahed.ac.irمهندسي برق – کنترلاستادیاردانشکده فني و مهندسي
محمدرضا بسمیbesmi AT shahed.ac.irمهندسي برق – قدرتاستادیاردانشکده فني و مهندسي
سیدمحمد صادق زادهsadeghzadeh AT shahed.ac.irمهندسي برق – قدرتاستادیاردانشکده فني و مهندسي
محمدعلی دوستاریdoostari AT shahed.ac.irمهندسی کامپیوتراستادیاردانشکده فني و مهندسي
سروش اخلاقیakhlaghi AT shahed.ac.irمهندسي برق – مخابراتاستادیاردانشکده فني و مهندسي
غلامرضا داداش زادهdadashzadeh AT shahed.ac.irمهندسي برق – مخابراتاستادیاردانشکده فني و مهندسي
مریم حسن زادهhasanzadeh AT shahed.ac.irمهندسی کامپیوتراستادیاردانشکده فني و مهندسي
ناصر محمدزادهmohammadzadeh AT shahed.ac.irمهندسی کامپیوتراستادیاردانشکده فني و مهندسي
راشد صحرائیانsahraeian AT shahed.ac.irمهندسي صنايعاستادیاردانشکده فني و مهندسي
محمدحسن کرمیkarami AT shahed.ac.irمهندسی عمراناستادیاردانشکده فني و مهندسي
عبدالرضا نوروزيnoroozi AT shahed.ac.irعلوم كتابداري و اطلاع رسانياستادیاردانشکده علوم انساني
امیرحسین فروزانforuzan AT shahed.ac.irمهندسی پزشکیاستادیاردانشکده فني و مهندسي
محمود فردوسی زادهferdosizadeh AT shahed.ac.irمهندسي برق – مخابراتاستادیاردانشکده فني و مهندسي
ایرج رسولیRasooli AT shahed.ac.irزیست شناسیاستاددانشکده علوم پايه
1 - 30بعدی