پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

پرتال اینترنتی دانشگاه شاهد

:

تصاویر :پیش نماجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.
 • نام
    
  نوع محتویاتتصویر
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ شروع زمان بندی
  تاریخ اتمام زمان بندی
  تاریخ ویرایش1934/07/11 01:55 ب.ظ
  ویرایش شده توسطSystem Account
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا832
  بلندی261
  تایید صفحه
 • نام
    
  نوع محتویاتتصویر
  وضعیت تاییدیهتایید شده
  تاریخ شروع زمان بندی
  تاریخ اتمام زمان بندی
  تاریخ ویرایش1934/07/11 01:56 ب.ظ
  ویرایش شده توسطSystem Account
  بازشده جهت ویرایش برای
  پهنا150
  بلندی200
  تایید صفحه