پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
اطلاعات مالی / ثبتی دانشگاه
 

 اطلاعات مالی دانشگاه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
شهید سردار سلیمانی  (پارك لاله سابق) 7028642177479001002                 رابط اختصاصی _خزانه داري کل (تمرکز وجوه درآمدهاي اختصاصی دانشگاه شاهد)IR290170000002177479001002
 

 آدرس دانشگاه

 
  
  
  
  
5121510951515111
 

 اطلاعات ثبتی دانشگاه

 
  
  
  
  
  
140034102424411198355913319118651