پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
اطلاعات مالی / ثبتی دانشگاه
 

 آدرس دانشگاه

 
  
  
  
  
5121510951515111
 

 اطلاعات ثبتی دانشگاه

 
  
  
  
  
  
140034102424411198355913319118651
 

 اطلاعات مالی دانشگاه

 
  
  
  
  
  
  
  
شهید قاسم سلیمانی7022177479001002درآمدهای اختصاصی دانشگاهIR290170000002177479001002
  
مجتمع دانشگاهی11730215922590003حساب جاری دانشگاهIR410170000000215922590003