پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
حوزه توانمندی های علوم انسانی
​​
عنوان محور  عنوان توانمندی​​​
​تبيين نظري عرصه‌ي ورزش براساس جهان‌بيني اسلامي و ارائه راهكارهاي كاربردي
حركت درماني و ورزش
​يادگيري و كنترل حركتي بازخورد در ورزش​
مديريت ورزشي بازاريابي ورزشي و سبك‌هاي رهبري در ورزش
​كاهش وزن و تركيب بدن بررسي ارزيابي تركيب بدن اساتيد و دانشجويان
جامعه‌شناسي سياسي ايران

حوزه مطالعات انقلاب اسلامي

مطالعات قوميت و هويت

جريان شناسي سياسي ايران

سيره و انديشه رهبران انقلاب اسلامي

انديشه‌سياسي در اسلام ايران

تجريه و تحليل مسائل روز
مطالعات خاورميانه و جهان اسلام

جنبش‌ها و خيزش‌هاي اسلامي نخبگان، احزاب، جريان‌ها و ساختار حكومتي خاورميانه

مطالعات موضوعي جهان اسلام
قرآن

نگرش سنجي نسبت به قرآن در دانشگاه شاهد

شاخص‌هاي زندگي مطلوب از منظر قرآن
علم سنجي  فناوري‌ اطلاعات

راه‌انداز‌هاي كتابخانه‌ها

بخصوص كتابخانه‌هاي ديجيتالي

ارزيابي علم و فناوري

ارزيابي توليدات علمي

ارزيابي دانشمندان

ارزيابي دانشگاه‌ها

شاخص‌هاي علم و فناوري

وب سنجي

ارزيابي و سنجش كشورها در زمينه توليدات علمي و فني

چشم‌انداز علم و فناوري در رشته‌هاي مختلف