پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
مدیران امور فناوری و تحقیقات کاربردی
 

 مدیران امور فناوری و تحقیقات کاربردی از آغاز تا کنون

 
  
  
  
  
  
  
شهریار بیژنیدکتری مهندسی کامپیوتر، امنیت اطلاعاتاستادیار
مهدی بشیریدکتری تخصصی صنایعاستاد
حمید رضا بخشیدکتری مهندسی برق مخابراتدانشیار
مهدی بشیریدکتری تخصصی صنایعاستاد
سید محمد صادق زادهدکتری مهندسی برق قدرتدانشیار

پیکربندی سایت از جدول داده ها پشتیبانی نمی کند لذا نمای استاندارد این لیست نشان داده می شود.