پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
مسابقات
 

 مسابقات

 
  
  
  
  
  
  
  
توسعه محصول مبتنی بر فناوری کل توزیع شده ققنوسققنوس پارس021-88673179تهراناول مهر ماه تا 15 آذرماهhttps://kuknos.ir/hackathon/