پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
کارکنان
 

 معاون

 
  
  
  
  
  
رضا محمد صالحیدکتری تخصصی قارچ شناسیمعاون مدیریت امور فناوری و تحقیقات کاربردی51215109
 

 کارکنان

 
  
  
  
  
  
کارشناس مدیریت امور فناوری و تحقیقات کاربردی ،   کارشناس مرکز رشد                                                                               51215121
  
کارشناس مدیریت امور فناوری و تحقیقات کاربردی51215109
  
کمک کارشناس و مسئول دفتر امور فناوری و تحقیقات کاربردی51215110 - 51215111
  
کارشناس مدیریت امور فناوری و تحقیقات کاربردی51215107
  
کارشناس بازاریابی مدیریت امور فناوری و تحقیقات کاربردی51215117