پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

دفتر پژوهشهای کاربردی

:

اهم توانمندی های پژوهش های کاربردی کشاورزی

 
حوزه کشاورزی

عنوان محور​
عنوان توانمندی
​​تصاویر​​​​
توليد ارقام مقاوم به تنش شوري و خشكي
نقشه‌يابي و انتقال كنترل كننده ژن‌هاي مرتبط با مقاومت به خشكي و شوري
شناسايي و انتقال ژن‌هاي مقاومت به خشكي و شوري
متابوليت‌هاي ثانويه گياهي
توليد متابوليت‌هاي ثانويه گياهي در محيط‌هاي درون شيشه‌اي
بيوتكنولوژي گياهان دارويي
شناخت خزانه‌‌هاي ژنی گياهان دارويي
به نژادي و توليد ارقام برتر از گياهان دارويي
توليد تجاري ريز غده‌هاي بذري سيب‌زميني به روش كشت بافت و هوا كشت
عاري از ويروس كردن گياهان اوليه
بررسي پتانسيل توليد ريز غده در ارقام تجاري مهم كشور
بررسي كمي و كيفي سيب‌زميني توليد شده با بذر ريز غده
بررسي وضعيت فلزات سنگين در خاك‌هاي آلوده، امكان پالايش آن‌ها با روش‌هاي شيميايي و بيولوژیکي و تهيه نقشه پراكنش و پهنه‌بندي مناطق آلوده
پالايش خاك‌هاي آلوده به فلزات سنگين و تركيبات نفتي با استفاده از روش‌هاي مختلف زيستي و شيميايي
پالايش خاك‌هاي آلوده به فلزات سنگين و تركيبات نفتي با استفاده از روش‌هاي بيولوژيكي
تهيه نقشه پراكنش و پهنه‌بندي مناطق آلوده به فلزات سنگين و تركيبات نفتي
تهيه انواع كودهاي آلي و بيولوژيك و روش‌هاي مصرف آن‌ها
مشاوره و تهيه انواع كودهاي زیستی
مشاوره و تهيه انواع كودهاي آلي از قبيل انواع ورمی كمپوست و كمپوست‌معمولي و غني شده
مشاوره درخصوص میزان استفاده از کودهای آلی وزیستی وترکیباتی مثل زئولیت درراستای کشاورزی ارگانیک وپایدار
تهيه نقشه‌هاي خاكشناسي براي اهداف مختلف
پروژه‌هاي آبياري و زهكشي، مرتعداري و آبخيزداري و تأسيسات صنعتي و عمراني
استعداد سنجي اراضي براي كاربردهاي مختلف
طراحي و ساخت ادوات كشاورزي
مشاوره و ساخت ادوات خاكورزي دقيق براي زمين‌هاي با خاك زراعي كم عمق
بررسي امكان تطابق ماشين آلات كشاورزي جهت كاشت، داشت، برداشت و فرآورده‌هاي گياهان دارويي
كنترل بيولوژيك آفات
شناسايي و معرفي حشرات مفيد
بررسي كارايي حشرات و عوامل مفيد
مديريت كنترل آفات و بيماري‌هاي گياهي
مديريت تلفيقي كنترل آفات و بيماري‌هاي گياهي
تلفيق روش‌هاي بيولوژيكي، شيميايي و زراعي
توليد انبوه حشرات مفيد
استانداردسازي پرورش حشرات مفيد
متابوليت‌هاي ثانويه گياهي
شناسايي و جداسازي متابوليت‌هاي ثانويه
بررسي كارايي متابوليت‌هاي ثانويه در كنترل آفات و بيماري‌هاي گياهي
كنترل غير شيميايي نماتد‌هاي انگل گياهان
كاربرد گياهان تله نماتدها
كاربرد گياهان آنتاگونيست‌هاي نماتدها
كاربرد عوامل قارچي و باكتريايي آنتاگونيست‌ نماتدها
شناسايي و كاربرد نماتد‌هاي انگل حشرات
بررسي پتانسيل نماتدها در كنترل آفات
كاهش مصرف سموم
بررسي روش‌هاي مناسب سموم