پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

دفتر پژوهشهای کاربردی

:

توانمندی ها علوم پایه


حوزه علوم پايه

عنوان محور
عنوان توانمندی
​​​​تصاویر
اقتصادي  مالي
مدل‌سازي سيستم‌هاي مالياتي
اهميت نيروي انساني در توليد صنعتي
مدل‌سازي درماني در بيماري‌هاي قلبي
بررسي مدل فراكتالي سيگنال‌هاي مغزي
رياضيات زيستي
مدل‌سازي هم‌زيستي گونه‌هاي زيستي
بررسي انتقال گرما در اجسام داراي مقياس كوچك
مطالعه عددي مدل‌سازي رشد كپسولي بافت اطراف ايمپلنيت‌هاي ديسكي شكل
كاربرد سيستم‌هاي ديناميكي در علوم اعصاب براي مدلسازي مغز و زير شبكه‌هاي آن و همچنين مدلسازي يادگيري و حافظه و بيماريهاي دستگاه عصبي مانند صرع
رياضيات صنعتي
شبيه‌سازي مسايل مكانيك سيالات در حوزه صوتيات
حمل و نقل و بهينه ‌سازي شبكه‌اي
مسيريابي و طراحي سيستم‌هاي مسيرياب خيره براي حمل و نقل مواد خطرناك و استخراج دستورالعمل‌هاي منطبق با استانداردهاي بين‌المللي مانند ADR
حمل و نقل در شبكه‌هاي توزيع با قيود:
الف) محدوديت بودجه
ب) فاسدشدني بودن مواد
مكانيك سماوي
طراحي مدارهاي ماهواره‌ براي ماموريت‌هاي فضايي
هواشناسي
كاربرد سيستم‌هاي ديناميكي در هواشناسي
فيزيك فضا
اندازه‌گيري ناحيه F
بيوتكنولوژي ميكروبي (صنعتي)
فرآورده‌هاي ميكروبي
بيوتكنولوژي پزشكي
فرآورده‌هاي ميكروبي
بيوتكنولوژي پزشكي
واكنس‌هاي نوتركيب
بيوتكنولوژي گياهي
كشت ريشه‌هاي موئي
كشت سلول بافت و اندام گياهي
تحريك بيوسنتز مواد موثره گياهي
مهندسي متابوليك گياهي