پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
گروه : علوم تربیتی

دکتر مهدی سبحانی نژاد.jpg
 
نام و  نام خانوادگی مدیر گروه : مهدی سبحانی نژاد
 


اعضای هیئت علمی
 
 
نام​ ​نام خانوادگی ​مدرک تحصیلی ​مرتبه علمی ​عکس ​c.v ​تماس با استاد
​محسن دیبائی صابر​ دکترای برنامه ریزی درسی​ استادیار​ scan0003.jpg
سوابق پژوهشی​
پست الکترونیکی :
​m.dibaei1359@gmail.com

 اکبر
رهنما
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت 
دانشیار دکتر رهنما.jpg
سوابق پژوهشی​
تلفن : 02151212405
پست الکترونیکی :
rahnama_akbar43@yahoo.com 
 مهدی
 سبحانی نژاد
دکترای برنامه ریزی درسی
( تعلیم و تربیت اسلامی )
 
دانشیار 
dr.mehdi sobhaninejad.jpg سوابق پژوهشی
 
تلفن : 02151212412
پست الکترونیکی :
sobhaninejad@shahed.ac.ir 
 
 محسن 
 فرمهینی فراهانی
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
 دانشیار
3.jpg
سوابق پژوهشی
 
تلفن : 02151213571
پست الکترونیکی :
farmahinifar@yahoo.com
 
 رقیه
 موسوی
دکترای مشاوره
 استادیار
موسوی.JPG
سوابق پژوهشی​

تلفن : 02151212444
پست الکترونیکی :
mousavi@shahed.ac.ir 
 
 محمد حسن
 میرزامحمدی
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار 4.jpg
​سوابق پژوهشی

تلفن : 02151212446
پست الکترونیکی :
mirzamohammadi@shahed.ac.ir 
سولماز ​نورآبادی دکترای برنامه ریزی درسی  ​استادیار nourabadi.jpg
​سوابق پژوهشی​
تلفن : 02151212453
پست الکترونیکی :
nourabadi@shahed.ac.ir
 
 
 
رشته ها و مقاطع تحصیلی :
 
مقطع گرایش​                                       ​کارشناس امور اموزشی                                   


 کارشناسی​ علوم تربیتی 

 
 
آقای حسن محمودی 
تلفن : 02151212419


 کارشناسی ارشد

 
تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت  آقای حسن محمودی
تلفن: 02151212419


کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی  آقای حسن محمودی
تلفن: 02151212419دکتری فلسفه تعلیم و تربیت  آقای حسن محمودی
تلفن: 02151212419

 
 
تماس با مدیر گروه آمو​زشی :  02151212412