پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری

بدینوسیله ​از تمامی اعضای هیات علمی دعوت به عمل می آید در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری حضور به هم رسانند

زمان :  8 صبح یکشنبه 21 آذرماه

مکان :  سالن همایش های امام خمینی واقع در طرح جامع  

http://shahed.ac.ir/rso/SitePages/Research%20Week.aspx


تاریخ انتشار

12/06/2016

تصویر خبر

پیوست: