پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
فرم ها
  
  
پرسشنامه مقدماتی پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد دانشگاه شاهد (PDF).pdf
  
پرسشنامه مقدماتی پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد دانشگاه شاهد (Word) .docx